ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

USTAYERİ
ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR:
 
a)       ENİVA BİLİŞİM İNŞ. TUR. SAN. LTD. ŞTİ.
b)       ..........................................................................
       
MADDE 2 – TANIMLAMALAR:
İşbu sözleşme metni dâhilinde;
a)       Eniva Bilişim İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi kısaca “USTAYERİ”;
b)       ............................................................................................. ve kendisine bağlı tüm şubeler kısaca “ÜYE İŞYERİ”;
c)        Eniva Bilişim İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketive ................................................. ayrı ayrı “TARAF” birlikte kısaca “TARAFLAR”;
d)       USTAYERİ ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ kısaca “SÖZLEŞME”;
e)       USTAYERİ’nin, www.ustayeri.com üzerinden veya mobil telefon uygulamaları, akıllı TV sistemleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sair interaktif kanallar aracılığıyla erişilebilen dijital sistemler üzerinde geliştirilen usta ve iş listesi görüntüleme, iş verme gibi hizmetler sunan uygulamaları kısaca “USTAYERİ SİSTEMİ veya PORTAL”;
f)        "Portal": www.USTAYERİ.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi.
g)       USTAYERİ SİSTEMİ’ne kayıtlı üyeler kısaca “KULLANICI”;
h)       USTAYERİ SİSTEMİ üzerinden KULLANICI’nın vereceği siparişlerinin USTAYERİ tarafından ÜYE İŞYERİ’ne iletilmesi ve bu siparişin ÜYE İŞYERİ tarafından sipariş veren KULLANICI’ya ulaştırılması işlemleri kısaca “SİSTEM
i)         KULLANICI’nın, USTAYERİ SİSTEMİ üzerinden vereceği   siparişlerinde, USTAYERİ tarafından belirlenen hüküm ve koşullar altında satın alması ve indirimli   siparişi verilmesine ilişkin sistem “KAMPANYA HİZMETLERİ
j)         KULLANICI’nın USTAYERİ SİSTEMİ üzerinden vereceği ürün veya hizmet siparişleri ücretinin USTAYERİ tarafından işbu SÖZLEŞME’de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar tarafından sağlanan online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle USTAYERİ’nın tahsilata aracılık hizmeti vererek KULLANICI’dan ödeme alınıp, fatura kesim tarihinden sonra ÜYE İŞYERİ’nin güncel bakiyesi mahsup edilerek, USTAYERİ tarafından ÜYE İŞYERİ’nin banka hesabına transfer edildiği sisteme kısaca “ONLINE KREDİ KARTI ve BANKA KARTI ÖDEME SİSTEMİ
olarak anılacaktır.
 
MADDE 3 – SÖZLEŞMENİN KONUSU:
İşbu sözleşmenin konusu, "Portal"da sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartları ile Tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Sözleşme ve ekleri ile "Portal" içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin "USTAYERİ" tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlar kapsam dahilindedir.. "Kullanıcı", işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, "Portal" içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin "USTAYERİ" tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul ederek “Üye” olmaktadır. “Üye” bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir
MADDE 4 – ÜYELİK ŞARTLARI
4.1.             "Portal"a üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve "USTAYERİ" tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.
4.2.             "Portal" kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi kabul edilmeyecek Üyelik Başvuruları:
4.3.             Reşit olmayan veya tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan başvurular,
4.4.             "USTAYERİ" tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular,
4.5.             "USTAYERİ" her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeden bildirimsiz, tazminatsız, ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve "Üye"nin üyeliğine son verebilir. veya geçici olarak durdurabilir"Portal"da belirtilen kurallara aykırılık halleri veya"USTAYERİ" bilgi güvenliği sistemine risk oluşturma halleri de halinde "USTAYERİ"in kendi iradesi ile üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma kararı alacağı hallerden birkaçıdır
 
MADDE 5 – USTAYERİ’NIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
5.1."USTAYERİ", işbu sözleşmede bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili "USTAYERİ Üyelik Hesabı" içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için işbu sözleşmenin 4.maddesi ile belirlenen hükümler saklı kalmak şartıyla gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; “USTAYERİ” her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu sözleşme ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.
5.2."USTAYERİ", "Portal"da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; "Üye"lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri tüm "Portal" kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "USTAYERİ", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "Üye"ler, "USTAYERİ"nın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "USTAYERİ" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "USTAYERİ" tarafından yapabilir. "USTAYERİ" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.
5.3."Portal" üzerinden, "USTAYERİ"nın kendi kontrolünde olmayan "Satıcı"lar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu link´ler "Üye"ler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle "USTAYERİ" tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "Portal" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "USTAYERİ”nın herhangi bir sorumluluğu yoktur.
5.4."USTAYERİ", "Portal"da yer alan "Üye"lerin yükledikleri içerikleri veya üyeliğe ilişkin "Üye" bilgilerini, "Üye"nin güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
5.5."USTAYERİ", "Portal"ın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri her zaman kontrol edebilir istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; "USTAYERİ" bu mesaj ve içeriği giren "Üye"nin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.
5.6.USTAYERİ, ÜYE İŞYERİ’ne ilişkin ürün ve sipariş bilgilerinin, ÜYE İŞYERİ tarafından kendisine bildirilmiş olan içeriğe uygun olarak ve işbu SÖZLEŞME hükümleri çerçevesinde, USTAYERİ SİSTEMİ’nde yer almasını sağlamakla yükümlüdür.
5.7.Siparişlerde KULLANICI’dan kaynaklanan hatalardan (siparişi kabul etmeme, siparişi verdiği adreste bulunmama vb.) dolayı USTAYERİ’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur. USTAYERİ bu gibi durumların oluşmaması için azami gayreti gösterecektir. Ancak oluşan hatalarda ÜYE İŞYERİ’ne herhangi bir bedel ödemeyecektir.
 
5.8.Fikri mülkiyet haklarının ihlaline ilişkin herhangi bir ihtilaf olduğu takdirde USTAYERİ ancak ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir mahkeme kararı uyarınca işlem yapacaktır.  Madde 5.16 hükümleri saklıdır.
5.9.USTAYERİ, USTAYERİ SİSTEMİ’nin kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri mülkiyet haklarına sahiptir. USTAYERİ, söz konusu bilgileri kullanarak, ÜYE İŞYERİ gizli bilgilerini açıklamadan rapor düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler Madde 10 (Gizlilik) hükümlerine aykırılık teşkil etmez.
 
5.10.         USTAYERİ, KAMPANYA HİZMETİ kapsamında ÜYE İŞYERİ’nin reklamını yapabilecektir.
 
5.11.         USTAYERİ, ÜYE İŞYERİ logo, marka bilgilerini reklam amaçlı olarak kullanabilir.
 
MADDE 5 – ÜYE İŞYERİ’NİN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
5.1.ÜYE İŞYERİ, Portal’da belirtilen kurallara/beyanlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.
5.2.USTA BURADA’nin yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; Kullanıcı’lara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini “ÜYE İŞYERİ” kabul ve taahhüt eder. Bunun haricinde “ÜYE İŞYERİ”nin “Portal” üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarını ihlal ettiği iddiasının, hakkı ihlal edilen taraflarca USTA BURADA’ya beyan edilerek yargı yoluna başvurulacağının bildirilmesi halinde; “USTA BURADA”, “ÜYE İŞYERİ”nin kendisine bildirdiği ad, soyad bilgisini karşı tarafa verebilir.
5.3."ÜYE İŞYERİ"lerin, "USTA BURADA" tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla "USTA BURADA Üyelik Hesabına" girişte kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve münferiden kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen "ÜYE İŞYERİ"lerin sorumluluğundadır. "ÜYE İŞYERİ"ler, "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve münferiden kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer ÜYE İŞYERİ"lerin, "USTA BURADA"nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.
 
5.4.ÜYE İŞYERİ,  USTAYERİ SİSTEMİ’nde yer alacak ürün ve sipariş bilgilerinin özellikle de fiyat ve menü bilgilerinin güncelliğinden ve kendi işyerindeki paket servis/ evlere servis fiyatları ile dönem dönem sattığı ürünlerde uyguladığı kampanya fiyatları üzerinden olduğunu kabul ve taahhüt eder. ÜYE İŞYERİ verdiği hizmetlerde herhangi bir kanalda veya tüm kanallarında (interaktif televizyon, internet sitesi, telefonla sipariş alma, facebook, twitter kanallara örneklerdir ve bunlara benzer farklı mecralar da kanallar dahilinde kabul edilir.) kullanıcı/müşterilerine uyguladığı her türlü kampanya, promosyon, fiyat, ürün ve diğer içerikli kampanya çalışmalarında aynı çalışmaları USTAYERİ üzerinde de uygulayacağını kabul eder. ÜYE İŞYERİ, bu kampanya çalışmaları dahilinde teknik bir çalışma gereksinimi olursa USTAYERİ’nin kontrolünde olmayan altyapılara erişim ve sürecin hızlanması için gerekli desteği vereceğini kabul eder. ÜYE İŞYERİ, USTAYERİ’ya bildirdiği ürün fiyatlarının telefonla veya diğer kanallarında sipariş veren müşterilere uyguladığı fiyatları ile aynı olacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi SÖZLEŞME’nin ihlali niteliğindedir.
5.5.ÜYE İŞYERİ, fiyatlarında ve menülerinde yapacağı değişiklikleri en kısa sürede yazılı olarak USTAYERİ’ya  bildirmekle yükümlüdür. ÜYE İŞYERİ, USTAYERİ SİSTEMİ’nde yer alan fiyatlarda değişiklik yaptığı takdirde yapmış olduğu değişiklikleri, USTAYERİ’ya bildirene ve değişiklikler USTAYERİ SİSTEMİ’nde yer alana kadar uygulamaya koyamaz; sipariş veren KULLANICI’dan eski fiyatlar üzerinden ücret alır. ÜYE İŞYERİ paket servisinde geçerli tüm ödeme şekillerini, USTAYERİ mecrasında da uygulamak zorundadır. ÜYE İŞYERİ’nin, USTAYERİ’ya ürün fiyatlarını fazla bildirdiğinin tespiti halinde USTAYERİ,  KULLANICI’nın siparişinde oluşan farkın ve/veya farkın beş katını talep edebilir veya SÖZLEŞME’yi derhal feshedebilir.
5.6.ÜYE İŞYERİ, ONLINE KREDİ KARTI ve BANKA KARTI ÖDEME SİSTEMİ ile ödemesi yapılanlar hariç olmak üzere sipariş bedellerini, USTAYERİ’ya bildirmiş olduğu ve USTAYERİ SİSTEMİ’nde yer alan fiyatlar üzerinden fiş veya fatura keser. Ödeme USTAYERİ ödeme sistemi üzerinden, KULLANICI’ya iş tesliminin yapılması sonrası KULLANICI’nın USTAYERİ sistemi üzerinden vereceği onayla veya ÜYE İŞYERİ’ne KULLANICI tarafından direk ödeme şeklinde gerçekleştirilecektir.
5.7.ÜYE İŞYERİ, USTAYERİ’nin kendisine ilettiği siparişi, ödeme şekline bağlı olarak fiş veya faturası ile birlikte sipariş veren KULLANICI’ya eksiksiz ve doğru olarak iletmekle yükümlüdür. ÜYE İŞYERİ, kendisine iletilen siparişteki ürünlerden bir veya birkaçının bulunmaması ve/veya o an için sipariş veren KULLANICI’ya ulaştırılamayacak olması halinde siparişin eksik kalacak kısmını, sipariş kendisine iletildikten en geç 4 (dört) saat sonra USTAYERİ´ya bildirmekle yükümlüdür.
5.8.ÜYE İŞYERİ, siparişin geç gitmesi ve/veya hatalı veya eksik gitmesi ve/veya KULLANICI’nın siparişle ilgili sorun yaşaması veya şikayette bulunması halinde, eksiklik veya hatayı derhal gidermek, KULLANICI‘nın şikayetlerini dikkate alarak gerekli önlemleri almak ve gerektiğinde ücret iadesi ve/veya ilave ürün verilmesi gibi uygulamalarla KULLANICI’lara sunulan hizmetin tam ve eksiksiz olmasını sağlamak KULLANICI’yı verilen hizmetle ilgili tatmin etmekle yükümlüdür.
5.9.ÜYE İŞYERİ, sunduğu hizmet ve ürünlerle ilgili KULLANICI’nın “Müşteri Memnuniyetini” sağlamakla yükümlüdür. ÜYE İŞYERİ sunduğu hizmet ve ürünleri KULLANICI’ya kabul ettirmesi sonrası “iş teslim tutanağını” imzalatarak bir nüshasını USTAYERİ’ya iletir. KULLANICI, telefon veya web üzerinden kendisine daha evvel iletilmiş olan şifrenin girişini yaparak ÜYE İŞYERİ’nin ödemesinin yapılması emrini iletmiş olur. Ödeme emri sisteme düştükten 3(üç) iş günü sonra ÜYE İŞYERİNİN hesabına iletilir.
5.10.         ÜYE İŞYERİ,  KULLANICI tarafından verilen hizmet veya sattığı ürünlerde noksan/kusur tespit edilmesi halinde kusur giderme süresi (24 saat) içinde  sözkonusu noksan/kusuru giderip KULLANICI’ya işi teslim etmekle yükümlüdür. Sözkonusu noksan/kusur kusur giderme süresi içinde de giderilememişse, KULLANICI veya ÜYE İŞYERİ’nden biri USTAYERİ’nın hakemliğine başvurularak tespit raporu ve anlaşmazlık ile ilgili karar vermesi isteyebilir. USTAYERİ’nın tespit ve kararının bağlayıcı olduğu, raporda belirlenen kararı başkaca itirazda bulunmadan kabul ederek anlaşmazlığı sonlandıracağını peşinen kabul etmişlerdir.
5.11.         ÜYE İŞYERİ, sipariş veren KULLANICI’ya vereceği hizmetin ve sattığı ürünlerin 1.sınıf kalite malzeme ve işçilik ile sunacağını, vereceği hizmeti ilim ve fen kaidelerine, yürürlükteki kanun, yönetmelik ve tüzüklere uygun olarak vereceğini, iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen bütün yükümlülükleri üstlenerek iş yapacağını, KULLANICI’nın ve USTAYERİ’nın bu hususlarda hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, sunacağı hizmet ve ürünlerle ilgili kalitesiz malzeme, işçilik ve/veya uygulama hataları sebebiyle, doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluğun bizzat kendisine ait olduğunu, USTAYERİ’nın ve üçüncü kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı her türlü zararı derhal tazminle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir nedenle KULLANICI veya USTAYERİ’ya gelebilecek cezaların ÜYE İŞYERİ’ne rücu edeceğini kabul ve taahhüt eder.
5.12.         KULLANICI’nın, ÜYE İŞYERİ tarafından sunulan hizmet ve ürünlerle ilgili  malzeme veya işçilik kusuru tespit etmesi halinde, sözkonusu noksan veya kusurun kullanıma engel olmaması halinde; KULLANICI’nın seçimine bağlı olarak işin bedelinin %50’sine kadar nefaset kesintisi yapılarak iş kabul edilebileceği gibi, noksan/kusurlar başka bir ÜYE İŞYERİ’ne yaptırılarak ÜYE İŞYERİ’nin alacağından düşülür.
5.13.         ÜYE İŞYERİ sunduğu hizmetlerle ilgili oluşabilecek her türlü zararları kapsayan (kendi çalışanlarına, 3.şahıslara gelebilecek zararlar, çalışılan binaya gelebilecek zararlar vs.) ile ilgili riskleri kapsayan tüm sigortaları  yaptırmakla yükümlüdür.
5.14.         ÜYE İŞYERİ; reklam, promosyon, indirim vb. çalışmalarını iptal etmek istediğinde USTAYERİ’ya yazılı (e-posta veya faks) olarak bildireceğini ve bunun teyidini alacağını kabul eder. ÜYE İŞYERİ bu doğrultuda doğrudan USTAYERİ’nin ilgili birimine bilgi verecektir.
5.15.         ÜYE İŞYERİ’nin kendi ürünleri için kendi adına benzer bir sipariş sistemi kullanma ve USTAYERİ SİSTEMİ üzerinden kendi adına, kendi ürünleri için sipariş alma hakkı saklıdır. Böyle bir durumda ÜYE İŞYERİ, fiilen sair online sistemlerden sipariş almaya başlamadan en az 1 (bir) ay önce USTAYERİ’ya durumu bildirmekle yükümlüdür.
5.16.         ÜYE İŞYERİ, USTAYERİ SİSTEMİ üzerinden alkollü içeceklerin ve tütün mamullerinin sipariş verilmesini veya bu ürünlere ilişkin reklam yayımlanmasını USTAYERİ’dan hiçbir şekilde talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. ÜYE İŞYERİ, USTAYERİ SİSTEMİ’nde notlar bölümüne yazılmak suretiyle talep edilen tütün mamullerini ve alkollü içecekleri hiçbir şekilde müşterilere teslim etmeyecek, bu talepleri karşılayamayacağını belirtecektir. ÜYE İŞYERİ, bu hükme aykırılık teşkil edecek bir sipariş teslim ettiği takdirde USTAYERİ’nin bu sebeple maruz kalacağı zararlardan sorumlu olacağını ve USTAYERİ’nin söz konusu zararlarını derhal tazmin ile yükümlü olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.
5.17.         "Üye", USTAYERİ’nın yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. İşbu sözleşmeyi veya sözleşmeden akynaklı alacaklarını devir ve temlik edemez.
5.18.         USTAYERİ’NIN sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve "Portal"ı kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla "Portal" üzerinde işlem yapabilirler. "Üye"nin, "Portal" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Her "Üye", "USTAYERİ"nın ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına zarar verecek nitelikteki "Portal" dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri "Portal" üzerine yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "USTAYERİ" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. "Üye"nin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "Portal" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "USTAYERİ"nın doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
5.19.         "USTAYERİ VERİTABANI" ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen USTAYERİ’NIN yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.
5.20.         "Portal"da "Üye"ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "USTAYERİ"nın, "USTAYERİ" çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. "USTAYERİ", "Üye"ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
5.21.         KULLANICI bilgileri, USTAYERİ tarafından ÜYE İŞYERİ ile sipariş iletimi için paylaşılmaktadır. Bu bilgi paylaşımı ile siparişin adrese sorunsuz teslimi amaçlanmaktadır. Bu bilgiler ÜYE İŞYERİ ve çalışanları tarafından reklam, pazarlama, kişisel, vb. herhangi bir durum veya amaç için kopyalanamaz, saklanamaz, arşiv oluşturulamaz, kullanılamaz, satılamaz, devredilemez. Bu konuda ÜYE İŞYERİ, çalışmakta olan veya işten ayrılan personellerinin fiillerinden de sorumludur. Bu maddenin ihlali Madde 10 (Gizlilik) hükümlerine aykırılık teşkil edecektir.
5.22.         USTAYERİ’nin tüm dijital ortamlarda, internet üzerinden online, perakende otomasyon sistemleri (POS), sesli yanıt sistemleri (IVR) ile sunduğu ve bunlara benzer altyapılara sahip sistemlerde sunacağı ürün ekleme/çıkarma, servis bölgesi belirleme ve diğer benzer işlemleri ÜYE İŞYERİ bizzat takip edecek ve gerçekleştirecektir. ÜYE İŞYERİ, anılan sistemler aracılığıyla gerçekleştirilemeyen işlemler için USTAYERİ’nden destek alabilecektir. ÜYE İŞYERİ anılan sistemler üzerinden yapılabilen işlemleri zamanında yapmayıp siparişle ilgili aksamaya yol açarsa USTAYERİ, ÜYE İŞYERİ’ne sipariş iletimini durdurabilecektir.
5.23.         USTAYERİ’ya KULLANICI’lardan ve ÜYE İŞYERİ’nden gelen yorumlar/değerlendirmeler, USTAYERİ tarafından yapılacak gerekli onay, kontrol ve düzeltme süreci akabinde önyüzde tüm KULLANICI’ların görebileceği şekilde yayınlanır. ÜYE İŞYERİ’nin söz konusu yorum/değerlendirmelerle ilgili 7 (yedi) gün içinde bir açıklama/cevap hakkı vardır. Bu cevap hakkının USTAYERİ SİSTEMİ üzerinden yazılı olarak kullanıldığı hallerde hukuka uygunluğunun kontrolü USTAYERİ’ya aittir ve USTAYERİ bu açıklamaları da düzeltme ya da yayımlayıp, yayımlamama yetkisine sahiptir. KULLANICI’ların veya ÜYE İŞYERİ’nin yaptığı yorum ve değerlendirmelerin fikri mülkiyeti, işleme, derleme, yayımlama hakkı USTAYERİ’ya aittir. Yorumlarla ilgili ÜYE İŞYERİ’nin olası itiraz ve farklı görüşleri doğrudan USTAYERİ’ya iletilecektir.
5.24.         ÜYE İŞYERİ, USTAYERİ SİSTEMİ’nde yayımlanmak üzere USTAYERİ’ya ilettiği içeriğin, ifadelerin ve/veya tanımların yürürlükteki mevzuata, yasa, yönetmelik ve tamimlere uygun olmasını sağlamakla ve sağladığı hizmet ve ürünlerin tanıtımında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde “tüketiciyi aldatıcı veya yanıltıcı” herhangi bir ifadeye yer vermemekle yükümlüdür. ÜYE İŞYERİ bu yükümlülüklerine uymadığı takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluğun bizzat kendisine ait olduğunu, USTAYERİ’nin ve üçüncü kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı her türlü zararı tazminle yükümlü olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.
5.25.         ÜYE İŞYERİ, USTAYERİ SİSTEMİ üzerinden satacağı ürünler ile ilgili olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıklar tarafından yayınlanan yürürlükteki sair mevzuat gereği temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi ve ruhsatı bulundurmakla yükümlü olduğunu, aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluğun bizzat kendisine ait olduğunu, USTAYERİ’nın ve üçüncü kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı her türlü zararı tazminle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.26.         ÜYE IŞYERI, SİSTEM üzerinden aldığı siparişlerle ilgili mevcut kanuni mevzuatlar dahilinde siparişle birlikte götürmesi gereken evrak, fatura, fiş dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kanuni mevzuat dahilinde sair tüm evrakı da siparişle birlikte KULLANICI’ya iletmek zorundadır. Bu evraktan gerekli olanları götürmemesi durumunda oluşabilecek yaptırım ve cezalardan UYE İŞYERİ sorumludur.  USTAYERİ, ÜYE İŞYERİ’nin bu konudaki ihmali dolayısıyla herhangi bir zarara uğrarsa ÜYE İŞYERİ’ne rücu edecektir.
5.27.         ÜYE İŞYERİ’nin bayi / alt bayi / franchise işletmesi olduğu durumlarda, USTAYERİ SİSTEMİ’nde listelenen ticari markanın bu listelemeye izin verecek şekilde tüm haklarının ÜYE İŞYERİ’ne ait olması gerekir.  USTAYERİ SİSTEMİ’nde listelenen markaya ait haklar Master Franchisee veya sair üçüncü kişilere ait ise, USTAYERİ marka sahibinin talebi doğrultusunda işlem yapacaktır.  Bu doğrultuda USTAYERİ’nin fikri mülkiyet ve sair haklara ilişkin uğrayabileceği zararlardan dolayı ÜYE İŞYERİ sorumludur.
5.28.         ÜYE İŞYERİ, USTAYERİ’nin önceden yazılı (e-posta yolu ile de olabilir) onayını alarak USTAYERİ markasını kendi internet sitesi, basılı broşürleri ve sair kanallarda pazarlama ve reklam amaçlı kullanabilecektir.  USTAYERİ, ÜYE İŞYERİ’ni kendi güncel pazarlama ve reklam araçlarını iletmeyi taahhüt eder.
5.29.         ÜYE İŞYERİ, USTAYERİ SİSTEMİ’nde listelenen ürünlerin haricinde KULLANICI’lara farklı promosyon önererek, USTAYERİ’yı kötüleyerek ve/veya hakkında olumsuz intiba oluşturarak kendi internet sitesinden veya telefonla sipariş vermeye veya ilave siparişleri USTAYERİ SİSTEMİ dışından verilmesini teşvik edemez. Böyle bir durumda, ÜYE İŞYERİ’nin üyeliği şartsız ve koşulsuz olarak feshedilir,  USTAYERİ SİSTEMİ’nin zarar ve ziyanlarına ek olarak ÜYE İŞYERİ’nin teminatının ve varsa alacaklarının gelir olarak kaydedileceği, ÜYE İŞYERİ’nin böyle bir durumda her türlü itiraz haklarından vazgeçtiği hususunda taraflar mutabık kalmışlardır.
5.30.         ÜYE İŞYERİ, USTAYERİ üzerinden sipariş veren KULLANICI’larla ilgili KULLANICI’ların izni olmadan pazarlama faaliyetinde (e-posta, SMS, broşür vb.) bulunamaz. Aksi söz konusu ise ve KULLANICI’nın şikayet etmesi durumunda oluşacak her türlü ceza ve yaptırımdan ÜYE İŞYERİ sorumludur.
5.31.         ÜYE İŞYERİ USTAYERİ SİSTEM’inde gönderim bölgeleri tanımlamalarında kendi bulunduğu bölge için (10km yarıçap)  100 TL (Yüz Türk Lirası) en uzak bölge için (50km yarı çap)ise 300 TL (üç yüz Türk Lirası) minimum paket tutarı tanımlayabilecektir.
5.32.         USTAYERİ bilgilendirme, tanıtım vb. çalışmalarını belirli aralıklarla göndereceği email, sms, posta vb. yöntemlerle gerçekleştirecektir. ÜYE İŞYERİ, gsm numarası, mail ve posta adresinin güncel olduğunu, değişmesi halinde 24 saat içinde bilgilendirmeyi yapacaktır.
5.33.         ÜYE İŞYERİ, USTAYERİ’nın her türlü tanıtım, bilgilendirme, reklam vb. maksatla ÜYE İŞYERİ bilgilerini kullanabileceğini, ÜYE İŞYERİ tarafından kendisine bildirilen elektronik posta (email), gsm numaraları (sms), adrese gönderim vb yöntemlerle her türlü reklam, tanıtım, bilgilendirmeleri gönderilmesine izin verdiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
5.34.         yöntemlerle mail adreslerine, gsm numaralarına , ollagsm numaralarını bizzat kendisi veya yapacağı anlaşmalar ile diğer firmaların
 
MADDE 6 -  KAMPANYA HİZMETLERİ:
6.1. ÜYE İŞYERİ, USTAYERİ SİSTEMİ’nde ÜYE İŞYERİ sayfası açıldıktan sonra USTAYERİ tarafından karar verilecek tarihlerde düzenlenecek KAMPANYA HİZMETİ’ne katılmayı peşinen kabul eder. Bu kapsamda hizmet içerikli (ustalık hizmeti) işlerde  %30 (yüzde otuz)’a kadar indirimi 2 hafta süreyle ve yılda 2 kez olmak üzere ÜYE İŞYERİ’nden ayrıca izin almaksızın KULLANICI’lara USTAYERİ sistemi vasıtasıyla yapabilir. ÜYE İŞYERİ bu kampanyalar vasıtasıyla hizmet talep eden KULLANICI’lara hizmet vermekten, sözkonusu indirimi uygulamaktan kaçınamaz. Ürün satışı ile ilgili indirim oranları ürün kar marjları dikkate alınarak karşılıklı görüşmelerle belirlenecektir.
6.2. ÜYE İŞYERİ, KAMPANYA HİZMETLERİ dahilinde KULLANICI’lara bir defada vermiş oldukları toplam sipariş tutarının belirlenen tutarlara ulaşması halinde ÜYE İŞYERİ’nden ayrıca bir izne gerek olmadan “hizmet içerikli” (ustalık hizmeti) fiyatlarına özel indirimleri uygulayabilir.
Bağlayıcı olmayacak şekilde ama örnek olarak 2015 yılında geçerli olmak üzere;
2.000,-TL – 5.000,-TL arasında kdv hariç sipariş bedeli üzerinden %5 (yüzde beş) indirim
5.000,-TL – 10.000,-TL arasında kdv hariç sipariş bedeli üzerinden %7 (yüzde yedi) indirim
10.000,-TL  üzeri siparişlerde sipariş bedeli üzerinden %10 (yüzde on) indirim sunmayı tahhüt eder.
TARAFLAR, ekonomik gelişmeler (bankaların faiz oranlarında düşüş/artış gibi) doğrultusunda zaman zaman bir araya gelip, bu maddede belirtilen sabit tutarları yeniden değerlendireceklerdir.  SEPETİ’nin ilettiği yeni tutarlar üzerinde yazılı bir mutabakata varılamadığı takdirde TARAFLAR’ın Madde 11.3 uyarınca SÖZLEŞME’yi derhal feshetme hakları saklıdır.
 
MADDE 7 – ONLİNE KREDİ KARTI ve BANKA KARTI ÖDEME SİSTEMİ:
 
7.1.       KULLANICI’lara USTAYERİ SİSTEMİ üzerinden ONLİNE KREDİ KARTI ve BANKA KARTI ÖDEME SİSTEMİ aracılığıyla ödeme yapma imkânı tanınacaktır. USTAYERİ, ONLİNE KREDİ KARTI ve BANKA KARTI ÖDEME SİSTEMİ dâhilinde KULLANICI’lar tarafından sipariş edilen mal ve/veya hizmet karşılığı yapılan ödemeler için Madde 8 (Mali Hükümler) çerçevesinde online ödeme tahsilata aracılık hizmet bedeline hak kazanır.
7.2.        ÜYE İŞYERİ, KULLANICI’ların sipariş bedellerini ONLİNE KREDİ KARTI ve BANKA KARTI ÖDEME SİSTEMİ aracılığıyla SİSTEM üzerinden ödedikleri durumlarda fatura veya nakit fiş karşılığında siparişi ilgili KULLANICI’ya eksiksiz ve tam olarak teslim etmekle yükümlüdür. ONLİNE KREDİ KARTI ve BANKA KARTI ÖDEME SİSTEMİ aracılığıyla ödemesi yapılan siparişlerde KULLANICI iade talep ettiği takdirde USTAYERİ ücret iadesi yapabilir.
7.3.        USTAYERİ’nin, ONLİNE KREDİ KARTI ve BANKA KARTI ÖDEME SİSTEMİ ile ödemesi yapılan siparişlerin ilgili KULLANICI’ya eksiksiz ve tam teslim edilmemesi, KULLANICI’dan “iş teslim formu” alınmamış olması veya siparişin iptali halinde ilgili tutarı ÜYE İŞYERİ’ne iletmeme ve/veya siparişi iptal etme hakkı saklıdır.
 
MADDE 8 – MALİ HÜKÜMLER:
8.1.        ÜYE İŞYERİ, SİSTEM dâhilinde USTAYERİ tarafından kendisine sağlanan hizmetlerin karşılığında kendisine iletilen ve kendisi tarafından ilgili KULLANICI’ya ulaştırılan siparişlerin Türk Lirası tutarları üzerinden %10 (yüzde on) + KDV olarak tahakkuk edecek “altyapı yatırım ve online ödeme tahsilata aracılık hizmet bedelini” USTAYERİ’ya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
8.2.        USTAYERİ, yukarıda belirlenen şekilde tahakkuk edecek hizmet bedeline ilişkin faturayı aylık olarak ilgili ayın son günü hesap mutabakatı sonrası düzenleyecektir. Hesap mutabakatının veya faturanın ayın son günü gönderilememesi USTAYERİ’nın alacaklarından vazgeçtiği şeklinde yorumlanamaz, hakları bakidir. ÜYE İŞYERİ, faturaya ilişkin detaylara (sipariş raporuna) ÜYE İŞYERİ Restoran kontrol internet sayfasından USTAYERİ tarafından kendisine verilecek olan kullanıcı adı ve parolayla ulaşabilecektir.
8.3.        ÜYE İŞYERİ, faturanın kendisine tebliğ tarihinden itibaren 5 iş günü içinde fatura tutarını kendisine tahsis edilen abone numarasıyla birlikte ilgili USTAYERİ banka hesaplarına ödemekle yükümlüdür. ÜYE İŞYERİ, bu süre içinde ödenmeyen fatura tutarı üzerinden aylık %2 (yüzde iki) oranında vade farkı ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
8.4.        ÜYE İŞYERİ, USTAYERİ sistemine dahil olduğu tanıtım ve deneme süresi olan ilk 3(üç) ay boyunca sabit bedel ödemeyecektir. Bu deneme süresi içinde sistemden memnun kalmazsa 3(üç) aylık sürenin dolmasından 10(gün) evvel yapacağı yazılı (mail, faks , posta vb) bildirimle üyeliğine son verebilir. ÜYE İŞYERİ, böyle bir bildirimde bulunmazsa üyeliği devam ettirme hususunda istekli olduğu taraflarca kabul edilir. Dördüncü aydan itibaren USTA BURADA sistemi içinde bulunma ve üyelik için  günlük “sabit bedel” olarak 3,00 TL (üç Türk Lirası) + KDV bedel ödemeyi kabul ve taahhüt ederi. Ancak, ÜYE İŞYERİ’nden kdv hariç 1.000,-TL (Bin TL) ve üzeri sipariş verilen aylarda sabit bedel alınmayacaktır. Takip edilen yıllarda üfe ve tüfe ortalaması üzerine yapılacak iyileştirme artışları ile sabit bedeller USTAYERİ tarafından belirlenerek 15(onbeş) gün önceden bildirilecektir.
ÜYE İŞYERİ kurumsal bilgilendirme veya Satış maksatlı sayfalarının USTAYERİ içinde barındırılmasına ilişkin bedeller, sayfa yapısı ve içeriğine bağlı olarak ayrıca belirlenecektir.
8.5.        ÜYE İŞYERİ, işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerinin teminatı olarak aylık ortalama yaptığı kdv hariç iş tutarı kadar teminat verecektir. Aylık ortalama teminat tutarı yıllık cironun  12’ye bölünmesi ile tespit edilecektir. En az teminat tutarı 1000TL’dir. İşbu sözleşmenin imzası ile Nakit veya teminat mektubu veya teminat çeki veya teminat senedi olarak verilecektir. Teminatın verilmemesi halinde USTAYERİ ÜYE İŞYERİ’nin nakit alacaklarından her bir siparişten yapacağı %5’lik kesintiler ile teminat tutarını, teminat hesaplarına aktaracaktır. Teminat tutarı sözleşmenin feshi halinde 60 gün içinde hesap mutabakatları yapılması sonrası iade edilecektir.
ÜYE İŞYERİ’nin işbu sözleşme hükümlerine aykırı davranışta bulunması halinde veya ÜYE İŞYERİ’nin fiilleri sebebiyle KULLANICI veya USTAYERİ’ya herhangi biz zarar gelmesi halinde Teminat nakte çevrilerek gelir kaydedilecektir.
USTAYERİ, ÜYEİŞYERİ’nin teminat yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde, SÖZLEŞME’yi dilediği bir zamanda derhal feshedip her türlü hizmeti durdurma hak ve yetkisine sahiptir.
8.6.        ÜYE İŞYERİ, Madde 8.1.’de anılan hizmet bedelinden bağımsız olarak ayrıca ONLİNE KREDİ KARTI ve BANKA KARTI ÖDEME SİSTEMİ dâhilinde USTAYERİ tarafından sağlanan hizmet karşılığında 31 Aralık 2015 sonuna kadar iletilen siparişler için, online ödeme tahsilata aracılık hizmet bedeli ödemeyecektir.
8.8.        TARAFLAR, ekonomik gelişmeler (bankaların faiz oranlarında düşüş/artış gibi) doğrultusunda zaman zaman bir araya gelip, işbu sözleşmede belirlenen maddi konuları ÜYE İŞYERİ ile birlikte yeniden değerlendireceklerdir. Söz konusu oran hakkında yazılı bir mutabakata varılamadığı takdirde TARAFLAR’ın Madde 11.3 uyarınca SÖZLEŞME’yi derhal feshetme hakları saklıdır.
 
8.9.        USTAYERİ, “altyapı yatırım ve online ödeme tahsilata aracılık hizmet bedeline” ilişkin tutarı fatura içinde ayrı bir satırda ilgili ayın son günü düzenleyecektir. Ödeme, TARAFLAR arasında mahsuplaşma suretiyle yapılacaktır. ONLİNE KREDİ KARTI ve BANKA KARTI ÖDEME SİSTEMİ dâhilinde yapılan ödemelerin toplam bedelinden
(i)         işbu maddede anılan online ödeme tahsilatına aracılık hizmet bedeli fatura tutarı;
(ii)        Madde 8.1.’de anılan hizmet bedeli fatura tutarı;
(iii)      TARAFLAR arasında akdedilmiş tüm sözleşme ve/veya protokoller dâhilinde USTAYERİ tarafından ÜYE İŞYERİ’ne sunulan her türlü hizmet bedeline ilişkin fatura tutarları ile ÜYE İŞYERİ’ne rücu edecek bedeller ; ve varsa,
(iv)      ÜYE İŞYERİ’ne ait ödeme vadesi gelmiş borç bakiyesi ve faiz tutarının tamamı
mahsup edilecektir. USTAYERİ, fatura kesim tarihinden itibaren 15 (on beş) iş günü içinde mahsuplaşma sonrası kalan tutarı, ÜYE İŞYERİ’nin ………………………………………………..………………………………………… şubesindeki ……….................…………….…….................................................. IBAN no.lu banka hesabına havale edecektir.
 
8.10.         ONLİNE KREDİ KARTI ve BANKA KARTI ÖDEME SİSTEMİ, kat’i suretle bir bankacılık hizmeti veya mevduat toplama işlemi olmayıp, USTAYERİ tarafından şart ve koşulları münhasıran belirlenen, KULLANICI’ların SİSTEM üzerinden ilgili ÜYE İŞYERİ’ne verecekleri siparişler karşılığı anında online olarak elektronik ödeme yapabileceği bir tahsilata aracılık hizmetidir.
 
 
 
 
MADDE 10 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:
 
TARAFLAR, işbu SÖZLEŞME’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen çözmeye gayret edeceklerdir. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için TARAFLAR İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.
 
MADDE 11 – GİZLİLİK:
 
TARAFLAR, SÖZLEŞME süresince ve SÖZLEŞME’nin herhangi bir şekilde sona erdikten sonra birlikte çalıştıkları süre boyunca diğer TARAF hakkında hâlihazırda kamunun bilgisi dâhilinde olan bilgiler hariç olmak üzere, edindikleri her türlü ticari sırrı ve/veya özel nitelikteki bilgileri ve/veya ortakları, yöneticileri ve dâhil olduğu grup hakkında öğrendikleri bilgileri ve her türlü yazılı ve sözlü bilgi akışını doğrudan veya dolaylı şekilde kullanmayacaklarını, her ne surette olursa olsun üçüncü kişilere açıklamayacaklarını beyan, kabul ve taahhüt ederler. Madde 4.5. hükümleri saklıdır.
 
Yukarıdaki hükme rağmen, TARAFLAR’dan biri kanun ya da bağlı bulunduğu herhangi bir düzenleyici kamu kurumu kuralları gereği bahsi geçen bilgileri açıklama veya duyurma zorunda kalırsa, bu hakkına sahip olacak fakat mümkün olduğunca diğer TARAF ile bu duyuru veya açıklamanın şekli hakkında öncesinde görüş alışverişinde bulunacaktır.
 
Yukarıda belirlenen yükümlülüklerin ihlali halinde, ihlal eden TARAF diğer TARAF’ın bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı derhal tazmin etmekle yükümlüdür. Diğer TARAF’ın SÖZLEŞME’yi fesih hakkı ve fesih nedeniyle uğradığı sair zararların tazminini talep hakkı saklıdır.
 
Bu maddeden doğan yükümlülükler, işbu SÖZLEŞME’nin, her ne suretle olursa olsun, sona ermesinden sonra da yürürlükte kalacaktır.
 
MADDE 12 – SÖZLEŞMENİN FESHİ:
 
12.1.                     TARAFLAR, diğer TARAF’ın işbu SÖZLEŞME hükümlerini ihlal etmesi halinde SÖZLEŞME’yi derhal feshetme hak ve yetkisine sahiptirler. TARAFLAR’ın SÖZLEŞME’nin bu şekilde feshi halinde SÖZLEŞME’nin ihlali sebebiyle uğradıkları zararların tazminini talep etme hakları saklıdır.
12.2.                     TARAFLAR ayrıca herhangi bir zamanda, hiçbir gerekçe göstermeksizin, 1 (bir) hafta önceden bildirmek ve fesih tarihine kadar olan borçlarını ödemek suretiyle cari hesabını kapatmak kaydıyla SÖZLEŞME’yi feshetme hak ve yetkisine sahiptir. Bu halde TARAFLAR fesihten kaynaklanan herhangi bir hak iddiasında bulunamayacağı gibi birbirlerinden hiç bir nam ve ad altında tazminat da talep edemezler.
12.3.                     TARAFLAR, Madde 6.2, 8.7 ve 8.8 uyarınca yapılan görüşmelerde mutabakata varamadıkları takdirde SÖZLEŞME’yi derhal karşılıklı feshetme hak ve yetkisine sahiptir. Karşılıklı fesih durumunda TARAFLAR fesihten kaynaklanan sebeplerden dolayı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz veya tazminat talep edemezler.
 
MADDE 13 – TEBLİGAT ADRESİ:
 
TARAFLAR, işbu SÖZLEŞME’de yazılı adreslerinin aynı zamanda tebligat adresleri olduğunu kabul ederler. Adres değişikliği noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektupla karşı TARAF’a bildirilmedikçe hüküm ifade etmez ve bu durumda SÖZLEŞME’de belirtilen adreslere yapılan tebligatlar geçerli sayılır.
 
MADDE 14 – SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ:
 
TARAFLAR’dan her biri, toplam 14 (on dört) maddeden ibaret olan bu SÖZLEŞME’nin hükümlerinden herhangi birinin geçersiz olması ya da geçerliliğinin herhangi bir sebeple ortadan kalkması halinde SÖZLEŞME’nin, diğer hükümleri ile geçerliliğini korumaya devam edeceğini kabul ve beyan ederler.
 
MADDE 15 - İMZA:
 
15 (on beş) madde ve 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiş olan işbu SÖZLEŞME, TARAFLAR’ca ................................. tarihinde, …………………’da, kabul edilmiş ve imzalanmıştır. Taraflar kendi nüshalarına ait damga vergilerinden kendileri mesuldür.
 
 
ENİVA BİLİŞİM İNŞ. TUR. SAN. LTD. ŞTİ .............................................................................
 
..............................................................................
 
 
 
 


Üyelik Sözleşmesi yazısı, Üyelik Sözleşmesi kelimeleriyle etiketlenmiştir.
Yukarı